English 中文
  • bất động sản xây dựng quản lý Theo Quận

bất động sản xây dựng quản lý ở Bắc Ninh

Có 1 doanh nghiệp trên Bắc Ninh. Để tìm thêm liên quan đến bất động sản xây dựng quản lý, đầu tư bất động sản, kinh doanh bất động sản sử dụng từ khóa bên dưới.

Tcty Kinh Bắc Phát Triển Đô Thị

Khu Công Nghiệp Quế Võ, Lô B7, H. Quế Võ, Bắc Ninh
Ngành: Khu Công Nghiệp
  • bất động sản xây dựng quản lý Theo Quận